Wurth „HOLZGLEIT” ŚRODEK POŚLIZGOWY DO BLATÓW STRUGAREK 1L

59,00 

Wurth „HOLZGLEIT”  1L opakowanie zastępcze

20 w magazynie

Opis

Wurth  Holzgleit 1L

 • Preparat poślizgowy do neutralizacji żywicy 1L,  do blatów: strugarek, wyrówniarek, grubościówek, pilarek stołowych i taśmowych

 • Można używać do czyszczenia elementów maszyn zabrudzonych żywicą

 • Zapobiega obklejaniu się pyłu drzewnego i trocin na elementach roboczych maszyn

 • Doskonały na niepowlekanych stołach maszynowych

 • Neutralizuje żywice

 • Pozwala na utrzymanie w czystości pokręteł i wrzecion regulacyjnych oraz ograniczników wymiarowych.

 • Zapobiega korozji

 • Czyści elementy maszyn z żywicy

 • Wypiera wilgoć

 • Konserwuje elementy obrabiarek

 • Nie brudzi drewna

 • Nie zawiera wosku ani silikonu

 • Nie stwierdzono negatywnego wpływu na późniejsze lakierowanie oraz bejcowanie drewna obrabianego na maszynach konserwowanych preparatem

 • Pojemność: 1 litrów

Sposób użycia:

Preparat należy nanosić na powierzchnię blatów maszyn roboczych natryskowo lub za pomocą butelki z spryskiwaczem, zabrudzone elementy maszyn można również spryskać lub preparat nałożyć pędzlem. Po ok 2 minutach nadmiar środka wytrzeć z blatów  suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym, pozostałe części maszyn nie wycieramy.

Uwaga

Preparat poślizgowy HOLZGLEIT nie może być stosowany bezpośrednio na powierzchnię obrabianego przedmiotu,  preparat nanosimy tylko na stalowe bądź żeliwne elementy maszyn. W przypadku stosowania na powierzchniach malowanych należy najpierw przeprowadzić test kompatybilności powłok z preparatem poślizgowym.

Niebezpieczeństwo !!!

Zawiera: Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykkliczne, <2% aromatyczne: Węglowodory, C9, aromatyczne: biały olej mineralny (ropa naftowa).

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH-066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P261 Unikać wdychania mgły lub par.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P301 + P331 W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P304 + P340 + P312 W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem

P331 Nie wywoływać wymiotów.