Wurth HOLZGLEIT 0.5L ŚRODEK POŚLIZGOWY DO BLATÓW STRUGAREK

32,00 

Wurth „HOLZGLEIT”  0,5 L opakowanie zastępcze

98 w magazynie

Opis

Wurth HOLZGLEIT 0.5L ŚRODEK POŚLIZGOWY DO BLATÓW STRUGAREK

UWAGA!!! Jest możliwość wysłania płynu w butelce ze spryskiwaczem, jeśli chcesz dostać płyn w takiej butelce zakup ją tutaj, z automatu zostanie wysłany w niej

https://gizmogaraz.pl/produkt/butelka-ze-spryskiwaczem-05l-odporna-na-chemie/

 • Preparat poślizgowy do neutralizacji żywicy 0,5L ,  do blatów: strugarek, wyrówniarek, grubościówek, pilarek stołowych i taśmowych

 • Można używać do czyszczenia elementów maszyn zabrudzonych żywicą

 • Zapobiega obklejaniu się pyłu drzewnego i trocin na elementach roboczych maszyn

 • Doskonały na niepowlekanych stołach maszynowych

 • Neutralizuje żywice

 • Pozwala przede wszystkim na utrzymanie w czystości pokręteł i wrzecion regulacyjnych oraz ograniczników wymiarowych.

 • Zapobiega korozji

 • Czyści elementy maszyn z żywicy

 • Wypiera wilgoć

 • Konserwuje elementy obrabiarek

 • Nie brudzi drewna

 • Nie zawiera wosku ani silikonu

 • Nie stwierdzono negatywnego wpływu na późniejsze lakierowanie oraz bejcowanie drewna obrabianego na maszynach konserwowanych preparatem

 • Pojemność: 0,5 litrów

Wurth HOLZGLEIT 0.5L ŚRODEK POŚLIZGOWY DO BLATÓW STRUGAREK

dostępny również w pojemności 1L

https://gizmogaraz.pl/produkt/wurth-holzgleit-srodek-poslizgowy-do-blatow-strugarek-1l/

Sposób użycia:

Preparat należy nanosić na powierzchnię blatów maszyn roboczych natryskowo lub za pomocą butelki z spryskiwaczem, zabrudzone elementy maszyn można również spryskać lub preparat nałożyć pędzlem. Po ok 2 minutach nadmiar środka wytrzeć z blatów  suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym, pozostałe części maszyn nie wycieramy.

Uwaga

Preparat poślizgowy HOLZGLEIT nie może być stosowany bezpośrednio na powierzchnię obrabianego przedmiotu,  dlatego preparat nanosimy tylko na stalowe bądź żeliwne elementy maszyn. W przypadku stosowania na powierzchniach malowanych należy najpierw przeprowadzić test kompatybilności powłok z preparatem poślizgowym.

Niebezpieczeństwo !!!

Zawiera: Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykkliczne, <2% aromatyczne: Węglowodory, C9, aromatyczne: biały olej mineralny (ropa naftowa).

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH-066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

P210 Przechowywać przede wszystkim z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P261 Unikać wdychania mgły lub par.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P301 + P331 W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

P304 + P340 + P312 W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem

P331 Nie należy wywoływać wymiotów.

Wurth HOLZGLEIT 0.5L